SPISY 2015. Komunikat nr 5/2015


Dodano 23 lutego 2015

- Zarząd Oddziału Gliwice informuje.

Spisy gołębi dorosłych zgłoszonych do lotów w sezonie 2015 mają zawierac zaznaczone dużą literą "G"  50 sztuk gołębi wyznaczonych do Generalnego Mistrzostwa Polski oraz Mistrzostwa Okręgu Katowice  w sezonie 2015.  Prezesi sekcji powinni złożyc  w terminie  do dnia 21.o3.2015 (sobota) u kol. Piotra Łakomskiego.

Dobry lot.


Opłaty 2015. Komunikat nr 4/2015


Dodano 19 lutego 2015

- Zarząd Oddziału Gliwice przypomina wszystkim skarbnikom sekcji 

że opłaty - składka członkowska (45 zł), oraz opłata gospodarcza (100 zł od członka) wpłacamy wraz z imiennym wykazem płacących hodowców.

Składki te powinny zostać wpłacone u skarbnika oddziałowego w terminie do dnia 31.o3.2015 roku. 

Dobry lot.


Komunikat nr 3/2015


Dodano 16 lutego 2015

 KOMUNIKAT NR 1/ 2015 ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZHGP.

W nawiązaniu do ustaleń podjętych na posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego PZHGP w dniu 18.12.2014 r., a dotyczących działalności PZHGP w 2015 roku przekazujemy do realizacji podjęte na tym posiedzeniu uchwały:

1. Gołębie koszowane na loty konkursowe w sezonie lotowym 2015 i latach następnych obowiązkowo muszą posiadać numer telefonu Hodowcy umieszczony jako naklejka na obrączce elektronicznej lub jako oddzielny znacznik  z numerem telefonu, zapięty na nodze gołębia.

Dobry lot

 


WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE. Komunikat nr 2/2015


Dodano 22 stycznia 2015

 - Zarząd Oddziału Gliwice-1  informuje wszystkich hodowców oddziału oraz  delegatów.

W dniu 7.o2.2015 roku (sobota) odbędzie się o godzinie 15.oo w Domu Kultury w Bojkowie   Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału.

Przypominamy że obecność delegatów jest obowiązkowa. 


Regulamin Współzawodnictwa Lotowego o INTERMISTRZOSTWO - 2015


Dodano 20 stycznia 2015

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO
O INTERMISTRZOSTWO – 2015
§ 1
Do udziału we współzawodnictwie lotowym na szczeblu międzynarodowym, organizowanym
dla członków zrzeszonych w Federacjach Czech, Polski i Słowacji uprawniony jest każdy
członek PZHGP, który spełni warunki określone niniejszym regulaminem.
§ 2
Złoży spis gołębi 50 sztuk do GMP na warunkach jak opisane w § 2 Regulaminu GMP.
§ 3
Plan lotów gołębi do intermistrzostwa może zawierać maksymalnie 11 lotów, tj. loty
zgłoszone do GMP . Loty należy zaplanować i odbyć wyłącznie w weekendy w terminie od
16 maja 2015 roku do 26 lipca 2015 roku. W przypadku złych warunków atmosferycznych
dopuszcza się odbycie lotu w poniedziałek pod warunkiem, że koszowanie gołębi odbędzie
się w zaplanowanym terminie ( tj najpóźniej w sobotę, a na loty powyżej 700 km w piątek).
Koszowanie gołębi na loty powyżej 700 km musi odbyć się z 2 dniowym wyprzedzeniem tj.
w czwartek lub piątek a gołębie muszą być zakoszowane najpóźniej do godz. 21:00.
§ 4
Podstawą zaliczenia wyników do współzawodnictwa objętego niniejszym Regulaminem
stanowią listy konkursowe sporządzone zgodnie z zasadami podanymi w Rozdz. XIII
Regulaminu Lotowo – Zegarowego PZHGP, na zasadach określonych w § 4 Regulaminu
GMP.
 
§ 5
Listy konkursowe będące podstawą obliczeń niniejszego współzawodnictwa sporządzać
należy na bazie 1:5, czyli obejmujących 20%.
§ 6
 Punkty do współzawodnictwa „ Intermistrzostwo” mogą zdobywać wyłącznie gołębie
umieszczone na spisie do GMP i wytypowane przez Hodowcę do serii na dany lot.
Mistrzostwo rozgrywane będzie typowaną serią 5 gołębi, z których punkty do 
współzawodnictwa zdobywają 3 pierwsze z tej serii. Gołębie seryjne winne być koszowane
jako 5 pierwszych, i wyłącznie tylko 5 pierwszych koszowanych gołębi bierze udział w
mistrzostwie. Przy korzystaniu z zegara tradycyjnego i korzystaniu z listy startowozegarowej
gołębie seryjne winny być wpisane jako 5 pierwszych w rubryce „ typowanie”.
§ 7
O końcowym wyniku decyduje suma coefficientów zdobytych przez gołębie seryjne ( 3 szt.)
z 6 wybranych przez Hodowcę lotów z pośród ujętych w planie z zachowaniem poniższych
zasad:
 - 3 loty od 300 do 500 km,
 - 2 loty od 500 do 700 km,
 - 1 loty powyżej 700 km,
Coefficient wyliczamy do trzech miejsc po przecinku.
Przy równej sumie coefficientów decyduje niższa suma w lotach powyżej 500 km,
a w następnej kolejności wyższy konkursokilometraż.
§ 8
Hodowca we współzawodnictwie o Intermistrzostwo uczestniczy tylko jedną drużyną gołębi.
Nie dopuszcza się do lotowania indywidualnie a równocześnie w zespole (tandem itp.).
§ 9
Indywidualne zestawienie wyników uzyskanych w niniejszym współzawodnictwie przez
hodowców, po weryfikacji wraz z pełną dokumentacją lotową (listy startowo-zegarowe,
taśmy zegarowe, poświadczenia odlotu gołębi, spisy gołębi, listy konkursowe, protokoły z
punktów wkładań gołębi oraz nastawiania i otwierania zegarów) Oddziały PZHGP przekażą
do swoich macierzystych Okręgów w terminie do 31 sierpnia 2015 roku.

 


Protokoły Komunikat nr 1/2015


Dodano 17 stycznia 2015

Zarząd oddziału Gliwice-1 przypomina  zarządom sekcji, że protokoły  z zebrań wraz  z nazwiskami  składu zarządów sekcji  oraz nazwiskami wybranych delegatów na oddział  należy przesłać niezwłocznie do  zarządu.

Dobry lot. 

Ostatnio dodane listy konkursoweBOCKEL III

26 lipca 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2015-02-20 08:06

Pyrzyce

21 września 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2015-02-18 11:48
Krosno Odrzańskie

14 września 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-09-17 14:13

Szprotawa

7 września 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-09-07 20:15

Przejdź do list konkursowych